Rusya'da Çalışma Vizesi

Rusya’da Yıllık Çalışma Vizesi Almanın Prosedürü

Rusya'da Çalışma VizesiRusya’da Yıllık Çalışma Vizesi Almanın aşamalarını aşağıda bulacaksınız.

1 - İşçi Bulma Kurumu’na Başvuru - Центр Занятости Населения

Kota başvurusu, her yılın belirlenen ayına kadar bir sonraki gelecek yıl için, İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) yapılmalıdır.

Örneğin, 2025 yılında firmanızda bir yabancı istihdam edeceksiniz, bu yabancının pozisyonu için en geç 2024 yılının belirlenmiş ayına kadar başvuru yapmanız gerekir, aksi durumda o yabancıyı işe alma prosedürlerine 2025 yılı için başlayamazsınız bile.

İstihdam edilecek pozisyonlar için İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) başvuru, Yabancı İşgücü Çalışma İzni’ne (ИРС = Work Permit) başvurmadan en az 30 takvim günü önceden yapılmalıdır ve Yabancı İşgücü Çalışma İzni (ИРС = Work Permit) alınana kadar her 15 günde bir İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) faks ile ya da bizzat gidilerek başvuru, bu pozisyonlar için yenilenmelidir.

2 - Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni’ne Başvuru - ИРС (Иностранных Рабочих Сил)

Firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni (ИРС = Work Permit) alınması ya da diğer bir deyişle firma adına Yabancı İşgücü Çalışma İzni’ne (ИРС = Work Permit) başvuru, İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) başvurudan 30 takvim günü sonra yapılabiliyor ve İRS e başvurudan sonra 30 takvim günü beklemek gerekiyor. Daha açık anlatımla firma adına Yabancı İşgücü Çalışma İzni (ИРС = Work Permit) alma toplamda, İşçi Bulma Kurumu (Центр Занятости Населения = Employment Centre) ve ИРС = Work Permit süreçlerinin toplamı 60 takvim günüdür.

3 - Şahsa ait Çalışma İzni (Разрешение на работу = Personal Work Permit=Plastik Kart)

Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу = Personal Work Permit=Plastik Kart) alınması 21 takvim günüdür. Gerekli dokümanlar:

  • Noter tasdikli Rusçaya çevrilmiş pasaport kopisi,
  • Apostil ile onaylanmış diploma kopisi ve Rusya noteri tarafından onaylanmış çevirisi (2018 yılı itibarı ile diploma sorulmuyor)
  • Sağlık Raporu,
  • Rus Dili Sertifikası
  • Zorunlu Sigorta DMS (Добровольное медицинское страхование)
  • 1 adet 3*4 ebatında fotoğraf

4 - Davetiyenin Çıkarılması ve Rusya’ya çalışma vizesi ile giriş (Entry working visa)

Çalışma vizesi almak için gerekli olan davetiyeye başvuru, şahsa ait Çalışma İzni’ne (Разрешение на работу = Personal Work Permit-Plastik Kart) başvurudan hemen sonra yapılabilir ve 7-10 takvim gününde bu davetiye 3 aylık tek giriş çıkışlı olarak çıkar. Halihazırda Rusya’da Çalışma Vizesi ile kalmakta olanlara aynı şirketten Çalışma İznine devam ediliyorsa davetiye gerekmez.

5 - Çok giriş çıkışlı çalışma vizesine çevirme

Çalışma kartına istinaden çıkarılan 3 aylık tek girişli davetiye ile Rus Konsolosluk’larından birinde 3 aylık tek girişli vize alınır ve Rusya Federasyonu’na giriş yaptıktan sonra bu 3 aylık tek girişli vize, çok giriş çıkışlı vizeye dönüştürülür, bu süreç 14-21 takvim günüdür.

Halihazırda, şahıs, Çalışma Vizesi ile Rusya Federsayonu’nda bulunuyorsa, plastik kart çıktıktan sonra çok giriş çıkışlı çalışma vizesinin uzatılması süreci başlar ve 14-21 takvim günü sonunda Plastik Kartın süresi kadar vize uzatılmış olur.

Vize için gerekli davetiyenin çıkarılabilmesi, vize uzatma prosedürünün yapılabilmesi, migrasyon kaydının (registirenin) yapılabilmesi için firmanın Federal Migrasyon Bakanlığı Bölge Müdürlüğü (UVM)’nde kaydı gereklidir.

Çalışma İzni ve Çalışma Vizelerin alımı sonrası yapılması gerekenler:

UVM’e (Federal Göçmen Servisi Yönetimi) Bildirim: İşe Alma İle İlgili Bildirim - Уведомление о привлечении (увольнении) УВМ.

Rusya Federasyonunda çalışan yabancıların iş sözleşmelerinin imzalanmasından sonraki 3 gün içerisinde, işveren, Rusya kanunları tarafından öngörülen yabancıların işe alınması ile ilgili prosedürleri uygulamak ile yükümlüdür, aynı yükümlülük işten ayrılma ile de geçerlidir. İş anlaşmasının feshinden sonraki 3 gün içerisinde UVM’e bildirim yapılmalıdır.

Bir çalışma izninin alınması için gerekli olan dokümanların listesini daha anlaşılır olması düşüncesi ile aşağıda Rusça olarak veriyoruz.


Документы для предоставления в Центр Занятости населения:

№ п/п Наименование Количество
1. Нотариальные копии ИНН, ОГРН 1
2. Учетная карточка предприятия с его реквизитами, сведениями о Генеральном директоре, контактным телефоном и факсом 1
3. Доверенность на представителя организации в Центре занятости населения 1


Документы для получения Разрешения на привлечение иностранных работников:

№ п/п Наименование Количество
1. Нотариально заверенные копии ИНН, ОГРН и/или лист записи 1
2. Выписка из ЕГРЮЛ не старше 30 дней (оригинал или прошитая и заверенная печатью фирмы) 1
3. Копия Решения о создании Общества (Протокол Собрания Учредителей), заверенная печатью фирмы 1
4. Копия Устава, прошитая и заверенная печатью фирмы 1
5. Копия Приказа о вступлении в должность Генерального директора, заверенная печатью фирмы - при оформлении Генерального директора 1
6. Госпошлина на 10000 руб. (платежка с круглой синей печатью Банка)
Наименование получателя платежа УФК по г.Москве (ГУ МВД России по г.Москве, л/с 04731399310)
Получатель ИНН № 7707089101 / КПП № 770701001
Наименование банка и банковские реквизиты
№ 401 018 100 452 500 100 41 ГУ Банка России по ЦФО, код БК № 188 1 08 06000 01 0016 110 БИК № 044525000, код ОКТМО 45382000
Наименование платежа Госпошлина за разрешение на привлечение ИРС
1


Документы для получения разрешения на работу (пластиковая карта):

№ п/п Наименование Количество
1. Цветная фотография 3*4 1
2. Нотариально заверенный перевод паспорта 1
3. Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих выдачи разрешения на работу 1
4. Полис добровольного медицинского страхования 1
5. Сертификат о знании русского языка 1
6. Госпошлина на 3500 руб.
Наименование получателя платежа УФК по г.Москве (ГУ МВД России по г.Москве, л/с 04731399310)
Получатель ИНН № 7707089101 / КПП № 770701001
Наименование банка и банковские реквизиты
№ 401 018 100 452 500 100 41 ГУ Банка России по ЦФО, код БК № 188 1 08 06000 01 0017 110 БИК № 044525000, код ОКТМО 45382000
Наименование платежа Госпошлина за выдачу разрешения на работу
1