Rusya’da Yıllık Çalışma Vizesi Almanın aşamalarını aşağıda bulacaksınız.

1-İşçi Bulma Kurumu’na Başvuru – Центр Занятости Населения
Kota başvurusu, her yılın Mayıs ayının 1’ine kadar bir sonraki gelecek yıl için, İşçi
Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения = Employment Centre)
yapılmalıdır.
Örneğin, 2019 yılında firmanızda bir yabancı istihdam edeceksiniz, bu yabancının
pozisyonu için en geç 2018 yılının mayıs ayının 1’ine kadar başvuru yapmanız
gerekir, aksi durumda o yabancıyı işe alma prosedürlerine 2019 yılı için
başlayamazsınız bile.
İstihdam edilecek pozisyonlar için İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости
Населения = Employment Centre) başvuru, Yabancı İşgücü Çalışma İzni’ne (ИРС
= Work Permit) başvurmadan en az 30 takvim günü önceden yapılmalıdır ve
Yabancı İşgücü Çalışma İzni (ИРС = Work Permit) alınana kadar her 15 günde bir
İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) faks
ile ya da bizzat gidilerek başvuru, bu pozisyonlar için yenilenmelidir.

2- Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni’ne Başvuru – ИРС (Иностранных Рабочих Сил)

Firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni (ИРС = Work Permit) alınması ya da
diğer bir deyişle firma adına Yabancı İşgücü Çalışma İzni’ne (ИРС = Work
Permit) başvuru, İşçi Bulma Kurumu’na (Центр Занятости Населения =
Employment Centre) başvurudan 30 takvim günü sonra yapılabiliyor ve İRS e
başvurudan sonra 30 takvim günü beklemek gerekiyor. Daha açık anlatımla firma
adına Yabancı İşgücü Çalışma İzni (ИРС = Work Permit) alma toplamda , İşçi
Bulma Kurumu (Центр Занятости Населения = Employment Centre) ve ИРС =
Work Permit süreçlerinin toplamı 60 takvim günüdür.

3-Şahsa ait Çalışma İzni (Разрешение на работу = Personal Work Permit=Plastik Kart)

Çalışma İzni’nin (Разрешение на работу = Personal Work Permit=Plastik Kart)
alınması 30takvim günüdür.Gerekli dokümanlar:

  •  Noter tasdikli Rusçaya çevrilmiş pasaport kopisi,
  •  Apostil ile onaylanmış diploma kopisi ve Rusya noteri tarafından onaylanmış çevirisi,
  • Sağlık raporu,
  • Dil Sertifikası
  • Zorunlu Sigorta
  • l adet 3*4 ebatında fotoğraf

4-Davetiyenin Çıkarılması ve Rusya’ya çalışma vizesi ile giriş (Entry working visa)

Çalışma vizesi almak için gerekli olan davetiyeye başvuru, şahsa ait Çalışma
İzni’ne (Разрешение на работу = Personal Work Permit-Plastik Kart) başvurudan
hemen sonra yapılabilir ve 7-10 takvim gününde bu davetiye 3 aylık tek giriş
çıkışlı olara çıkar.Halihazırda Rusya’da Çalışma Vizesi ile kalmakta olanlara aynı
şirketten Çalışma İznine devam ediliyorsa davetiye gerekmez.

5- Çok giriş çıkışlı çalışma vizesine çevirme

Çalışma kartına istinaden çıkarılan 3 aylık tek girişli davetiye ile Rus
Konsolosluk’larından birinde 3 aylık tek girişli vize alınır ve Rusya
Federasyonu’na giriş yaptıktan sonra bu 3 aylık tek girişli vize, çok giriş çıkışlı
vizeye dönüştürülür, bu süreç 14 takvim günüdür.
Halihazırda, şahıs ,Çalışma Vizesi ile Rusya Federsayonu’nda bulunuyorsa ,
plastik kart çıktıktan sonra çok giriş çıkışlı çalışma vizesinin uzatılması süreci
başlar ve 14 takvim günü sonunda Plastik Kartın süresi kadar vize uzatılmış olur.
Vize için gerekli davetiyenin çıkarılabilmesi, vize uzatma prosedürünün
yapılabilmesi, migrasyon kaydının (registirenin) yapılabilmesi için firmanın
Federal Migrasyon Bakanlığı Bölge Müdürlüğü (UFMS)’nde kaydı gereklidir.

.
Çalışma İzni ve Çalışma Vizelerin alımı sonrası yapılması gerekenler :

İşe alınan şahsın vergi dairesine bildirimi

İşe alınan şahıs 10 takvim gününde vergi dairesine yazılı olarak bildirilmelidir.
İşe alınan şahsın İşçi Denetleme Kurumu’na (Трудовая инспекция = Labour Inspection) bildirimi

İşe alınan şahıs 30 takvim gününde İşçi Denetleme Kurumu’na (Трудовая инспекция = Labour Inspection) yazılı olarak bildirilmelidir.
Bir çalışma izninin alınması için gerekli olan dokümanların listesini daha anlaşılır olması düşüncesi ile aşağıda Rusça olarak veriyoruz.

Документы для предоставления в Центр Занятости населения:

№ п/п Наименование Количество
1. Нотариальные копии первичных ИНН, ОГРН, кодов статистики 1
2. Учетная карточка предприятия с его реквизитами, сведениями о Генеральном директоре, контактным телефоном и факсом 1
3. Доверенность на представителя организации в Центре занятости населения 1

Документы для получения Разрешения на привлечение иностранных работников:

№ п/п Наименование Количество
1. Нотариально заверенные копии первичных ИНН и ОГРН 1
2. Копия Решения о создании Общества (Протокол Собрания
Учредителей), заверенная печатью фирмы – при оформлении Генерального директора
1
3. Копия Приказа о вступлении в должность Генерального
директора, заверенная печатью фирмы – при оформлении
1

Документы для получения разрешения на работу (пластиковая карта):

№ п/п Наименование Количество
1. Цветная фотография 3*4 1
2. Нотариально заверенный перевод паспорта 1
3. Нотариально заверенный перевод диплома (апостилированный) 1
4. Медицинское заключение об отсутствии заболеваний,
препятствующих выдачи разрешения на работу
1
5. Доверенность на представителя организации в УФМС
России по г.Москве
2
6. Трудовой договор (контракт) 1
7. Полис добровольного медицинского страхования 1
8. Сертификат о знании русского языка 1
9. Госпошлина на 3500 руб.
Наименование получателя платежа Управление
Федеральной Миграционной Службы по г.Москве
Получателя ИНН № 7706603405 / КПП № 770601001
(УФМС по г. Москве)
Наименование банка и банковские реквизиты № 401 018 108
000 000 100 41 Отделение № 1 Московского ГТУ банка
России, г. Москва, код БК № 192 108 06000 01 0017 110 БИК
№ 044583001, код ОКТМО 45384000
Наименование платежа Госпошлина за выдачу разрешения
на работу
1
Araç çubuğuna atla